Совет министров полагал:
1. На основании статьи 87 Свода Основных Государственных Законов издания 1906 года: в местностях, объявленных на военном положении или в положении чрезвычайной охраны, Генерал-Губернаторам, Главноначальствующим или облеченным их властью лицам предоставляется в тех случаях, когда учинение лицом гражданского ведомства преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании, передавать обвиняемого Военно-Полевому Суду, с применением в подлежащих случаях наказания по законам военного времени, для суждения в порядке, установленном нижеследующими правилами:
1) Военно-Полевой Суд учреждается по требованию Генерал-Губернаторов, Главноначальствующих или лиц, облеченных их властью, в месте по их указанию Начальниками гарнизонов или отрядов и Главными Командирами и Командирами портов, по принадлежности, в составе Председателя и четырех Членов из офицеров от войска или флота.

Читати повністю...

Госуд. імп. в 18/30 день минулого травня височайше наказав: 1) Не допускаючи ввозу в межі імперії без окремого на те дозволу Голови. упр. яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі. 2) Друкування і видання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам'яток і б) творів красного письменства, але з тим, що при друкуванні історичних пам'яток безумовно додержувати правопису оригіналів; у творах же красного письменства не допускати ніяких відступів від загальноприйнятого російського правопису і щоб дозвіл на друкування творів красного письменства давати тільки після розгляду рукописів у Голови, управл. 3) Заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот. 4) Припинити видання газети “Киевский телеграф”.
Про цю височайшу волю пропоную Голови, упр. до належного виконання...

Давно вже йде суперечка в нашій пресі про можливість існування самостійної малоруської літератури. Приводом для цієї суперечки були твори деяких письменників, які відзначалися більш або менш чудовим талантом або своєю оригінальністю. За останній час питання про малоруську літературу набуло іншого характеру, внаслідок обставин чисто політичних, що не мають ніякого відношення до інтересів власне літературних. Попередні твори малоруською мовою були розраховані лише на освічені класи південної Росії, а тепер прихильники малоруської народності звернули свої погляди на масу неосвічену, і ті з них, які прагнуть здійснити свої політичні задуми, взялися, під приводом поширення грамотності і освіти видавати книги для початкового читання, букварів, граматик, географій і т. д. В числі подібних діячів було багато осіб, про злочинні дії яких проводилась слідча справа в особій комісії.  Читати повністю...

КНИГА ПЕРВАЯ
о правах и обязанностях семейственных

   Ст. 1. Лица православного исповедания всех без различия состояний могут вступать между собою в брак, не испрашивая на сие ни осо-баго от правительства дозволения, на увольнения от сословий и обществ, к коим они принадлежат(а). На сем же основании допускается брак иностранца Православнаго исповедания с Российскою подданою того же исповедания (б). Общее правило, в сей статье изложенное, подлежит ограничениям и изъятиям, в нижеследующих статьях постановленным.  Читати повністю...

Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования самостоятельной малороссийской литературы. Поводом к этим спорам служили произведения некоторых писателей, отличавшихся более или менее замечательным талантом или своею оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно литературным. Прежние произведения на малороссийском языке имели в виду лишь образованные классы Южной России, ныне же приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п. В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных действиях которых производилось следственное дело в особой комиссии.  Читати повністю...

1. Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням...
7. Земські установи в постановах і розпорядженнях своїх не можуть виходити за межі визначених їм справ; тому вони не втручаються в справи, що належать до кола дії урядових, станових і громадських властей і установ. Всяке рішення їх, всупереч цьому ухвалене, визнається недійсним...  Читати повністю...

Глава 1. Положения общие
§ 1. Евреи, состоящие в подданстве России, подлежат общим законам во всех тех случаях, о коих в сем положении не постановлено особых правил.
§ 3. Евреям дозволяется постоянное жительство:
I. В губерниях: 1) Гродненской. 2) Виленской. 3) Волынской. 4) Подольской. 5) Минской. 6) Екатеринославской.
ІІ. В областях: 7) Бессарабской. 8) Белостокской.
§ 4. Сверх губерний и областей, в предыдущем § означенных, дозволяется Евреям постоянное жительство с ограничениями, ниже сего изложенными: 1) В губернии Киевской, кроме губернского города Киева. 2) В губернии Херсонской, кроме города Николаева. 3) В губернии Таврической, кроме города Севастополя. 4) и 5) В губерниях: Могилевской и Витебской, кроме селений. 6) и 7) В губерниях Черниговской и Полтавской, кроме казенных и казачих селений, из коих совершилась уже высылка Евреев...

...С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда пользуемся всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы подвиг свой вящше и вящше устремляем к непрерывному упражнению доставить нашим верноподданым во всех нужных частях внутреннего государственного управления твердые и прочие постановления ко умножению благополучия и порядка на будущие времена; и для того во-первых достойно находим простерти наше попечение к нашему верно-любезному подданому российскому дворянству, имея в памяти   Читати повністю...

Стаття II. Трактат миру 1774 р. липня 10... акт, який пояснює приєднання Криму й Таману, і що кордоном є ріка Кубань, 1783 р. грудня 23 дня... силою цього мирного договору підтверджуються у всіх їх статтях, виключаючи тільки ті, які цим трактатом... скасовані...
Стаття III. Внаслідок того, як в прелімінарному другому артикулі вказано, що ріка Дністер навіки повинна бути кордоном між обома імперіями, так що надалі межі імперії Всеросійської повинні сягати до згаданої ріки, і тепер обидві імперії, які домовляються між собою, погодилися і вирішили, що... всі землі, які лежать на лівому березі згаданої ріки, повинні залишитися вічно в повному і безперешкодному володінні Всеросійської імперії...

Артикул 3. Усі татарські народи: кримські, буджацькі, кубанські... без виключення від обох імперій повинні бути визнані вільними, цілком незалежними від усякої чужої влади... і для цього ні Російський двір, ні Оттоманська порта не мають права втручатися в домашні, політичні, громадянські і внутрішні їх справи під жодним приводом... Читати повністю...